Huishoudelijk reglement

Elk lid is in orde met wettelijke bepalingen, zoals

    • Gelijkvormigheidsattest voertuig volgens de constructeur.
    • Geldig rijbewijs.
    • Inschrijving van de Vespa.
    • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Lidmaatschap

Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan Vespaclub Roeselare om beeldmateriaal vastgelegd op de activiteiten te gebruiken voor de website, of social media (Facebook).

Organisaties en Vesparitten

De officiële communicatie naar de leden toe gebeurt via email.
Indien een lid niet over een e-mailadres beschikt, zal de communicatie per brief gebeuren.
Organisaties en Vesparitten zullen ruimschoots op voorhand aangekondigd worden via onze website, nieuwsbrief en onze besloten Facebook groep.  Berichten via facebook, messenger, sms,… zijn echter  louter informatief, enkel de info via mail is officieel.

Goede afspraken vooraleer we vertrekken met VCR:

Voor vertrek

   • Gelieve op tijd aan de start te verschijnen
   • Vespisten die in België meerijden met hun geldig B-rijbewijs, houden er best rekening mee dat in alle ons omringende landen een A1-rijbewijs vereist is om met een 125cc op de weg te mogen.
   • Bij aanvang van een rit zorgt iedereen ervoor dat hij/zij en zijn/haar voertuig in goede staat is. Dit betekent: volgetankt, correcte bandenspanning, en beschermende kledij (Helm, jas, lange broek, handschoenen en schoeisel tot boven de enkels)!

 Onderweg

  • Rij geschrankt waar mogelijk
  • Laat langs links ruimte voor de wegkapiteins en kijk voldoende in je spiegels
  • Hou voldoende afstand
  • De wegcode is altijd van toepassing
  • Volg instructies van bevoegde personen (inclusief wegkapiteins) steeds op.
  • Volg bij het uitvoeren van een manoeuvre nooit blindelings je voorligger. Check of de weg wel degelijk vrij is
  • Geef steeds de nodige hand- en voetsignalen aan achterliggers.(geheugensteuntje)
  • motorrijden in groep doe je zo.

Bij aankomst

   • Laat ruimte voor voetgangers, kinderwagens en rolwagens
   • Parkeer niet op privéterrein
   • Hou je aan het tijdsschema

We houden ons steeds aan de wegcode:

1 DECEMBER 1975. – Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
[BS 09.12.1975]

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 43ter. Motorfietsers in groep

43ter.1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling.

Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden.

43ter.2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.

43ter.3.  

 1. De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.
  Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt
 2. Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.

43ter.4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3.

Zie bron: Wegcode.be

www.veiligverkeer.be

Enkele reglementen voor andere Europese landen zijn ook terug te vinden via volgende site.


Uitsluiting:

    • Vespaclub Roeselare behoudt zich het recht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren,zonder verdere reden of andere te verduidelijken.
     In dit geval zal het registerend persoon hiervan schriftelijk of via mail op de hoogte worden gebracht.
     Indien het lidgeld reeds betaald werd wordt dit teruggestort.
    • Bij wangedrag of het niet-naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur Vespaclub Roeselare beslissen het lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Dit kan tijdelijk of permanent.  Het uitgesloten lid zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten georganiseerd door Vespaclub Roeselare (VCR).