Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 13/11/2019.
Dit huishoudelijk reglement is van onbepaalde duur.  Het kan worden gewijzigd op voordracht van ten minste de helft van de leden van het bestuur en wordt jaarlijks al dan niet stilzwijgend bekrachtigd op de algemene vergadering. (OF laatste bestuursvergadering voor 01 januari van het volgende kalenderjaar)

Bestuurssamenstelling:

-voorzitter: Rik Miny
-Secretaris/penningmeester: Erwin Boussery
-Webmaster/media: Tom van de Walle
-Rittencoördinator: Geert Meesseman

Clublokaal

“ ‘t Bourgondisch Kruis”
Beversesteenweg 470
8800 Roeselare

Lidmaatschap

Elk lid dient in het bezit te zijn van een Vespa met een minimale cilinderinhoud van 125cc. Andere scooters zoals Lambretta, LML,Vespa 50cc… komen niet in aanmerking voor lidmaatschap bij Vespaclub Roeselare.

Het lidgeld bedraagt 30€ (inclusief lidgeld Vespaclub Belgie)
Het lidmaatschap geldt voor de periode van 1 jaar, dwz: van 01 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Lidgeld betaald vanaf 01 november geeft recht op lidmaatschap voor het volgend kalenderjaar.

Door lid te worden van Vespaclub Roeselare ontlast elk lid het bestuur van Vespaclub Roeselare van elke verantwoordelijkheid inzake een ongeval of schade veroorzaakt bij, tijdens of na een clubactiviteit.

Elk lid heeft recht om deel te nemen aan alle clubactiviteiten van Vespaclub Roeselare met uitzondering van de bestuursvergaderingen.

Elk lid is in orde met wettelijke bepalingen, zoals:

    • Gelijkvormigheidsattest voertuig volgens de constructeur.
    • Geldig rijbewijs.
    • Inschrijving van de Vespa.
    • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan Vespaclub Roeselare om beeldmateriaal vastgelegd op de activiteiten te gebruiken voor de website,  social media (Facebook, Instagram), en ander eventueel gedrukte vorm van publiciteit.
Het gebruikte beeldmateriaal zal in geen geval de vertoonde personen in diskrediet brengen.
Wijzigingen aangaande persoonlijke gegevens dienen te worden doorgemaild via: info@vespaclubroeselare.be

Organisaties en Vesparitten

De officiële communicatie naar de leden toe gebeurt via email.
Indien een lid niet over een e-mailadres beschikt, zal de communicatie per brief gebeuren.
Organisaties en Vesparitten zullen ruimschoots op voorhand aangekondigd worden via onze website, nieuwsbrief en onze besloten Facebook groep.  Berichten via facebook, messenger, sms,… zijn echter  louter informatief, enkel de info via mail is officieel.

Het organiseren van ritten door clubleden:

Het organiseren van ritten door leden van Vespaclub Roeselare wordt door het bestuur enthousiast onthaald.  Deze ritten kunnen worden aangemeld aan het bestuur via info@vespaclubroeselare.be en zullen na goedkeuring door het bestuur worden opgenomen op de kalender.
Gelieve rekening te houden met het feit dat er ieder seizoen reeds vele ritten gepland staan (zowel eigen clubritten als deelnames aan ritten bij bevriende clubs) en dat er zodoende niet onbeperkt ritten kunnen worden bijgeplaatst op de kalender.  Alle aanmeldingen van ritten zullen echter door het bestuur met de nodige ernst worden behandeld en overwogen.

Het aankondigen op fora van Vespaclub Roeselare van “niet-VCR-ritten” die samenvallen met een clubactiviteit van Vespaclub Roeselare is niet toegestaan.

Uitsluiting:

    • Vespaclub Roeselare behoudt zich het recht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren,zonder verdere reden of andere te verduidelijken.
     In dit geval zal het registerend persoon hiervan schriftelijk of via mail op de hoogte worden gebracht.
     Indien het lidgeld reeds betaald werd wordt dit teruggestort.
    • Bij wangedrag of het niet-naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur Vespaclub Roeselare beslissen het lid uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Dit kan tijdelijk of permanent.  Het uitgesloten lid zal geen clubinfo meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten georganiseerd door Vespaclub Roeselare (VCR).
    • Personen die vanwege onenigheid of andere redenen uitgesloten zijn uit een ander Vespaclub zijn in principe niet toegelaten als lid bij Vespaclub Roeselare, tenzij anders beslist bij unanimiteit door het bestuur.

Fora van Vespaclub Roeselare

Op de Facebookpagina en de besloten Facebookgroep (Besloten Facebookgroep is uitsluitend toegelaten voor leden van Vespaclub Roeselare) zijn enkel Vespa-gerelateerde onderwerpen toegestaan.  Berichten van leden moeten steeds worden toegestaan door de beheerder(s).
We behouden het recht om berichten niet goed te keuren en dus niet te publiceren en/of te verwijderen.

Iedere gebruiker van deze fora dient zich te houden aan volgende regels:

-Algemeen gedrag:
-Wees beleefd
-Behandel iedereen met het nodige respect. Niet iedereen heeft dezelfde kennis over Vespa.
-Vergeet niet dat niet iedereen steeds dezelfde mening heeft.
-Deze fora zijn bedoeld als vriendelijke plaatsen vol liefhebbers met dezelfde passie en zijn geen plaatsen voor ruzie en onenigheid.

-Suggesties en kritiek:
-Suggesties, klachten en kritiek kunnen rechtstreeks gericht worden aan het bestuur via:
info@vespaclubroeselare.be of persoonlijk aan een bestuurslid op een clubactiviteit.        Deze klachten of suggesties zullen met de nodige discretie worden behandeld.
Een post hierover op de openbare fora van Vespaclub Roeslare zal niet worden toegestaan     en/of verwijderd.

-Niet toegestaan op onze fora:
-Racisme
-Discussie over politiek en/of religie.
-Persoonlijke aanvallen (denigrerende comment, beledigingen,…)
-Juridische bedreigingen richting moderators en/of andere gebruikers.
-Pornografische beelden
-Commerciële posts, met uitzondering van deze door het bestuur van Vespaclub Roeselare     zelf geplaatst m.b.t. onze sponsors.

Goede afspraken vooraleer we vertrekken met VCR:

Voor vertrek

   • Gelieve op tijd aan de start te verschijnen
   • Vespisten die in België meerijden met hun geldig B-rijbewijs, houden er best rekening mee dat in alle ons omringende landen een A1-rijbewijs vereist is om met een 125cc op de weg te mogen.
   • Bij aanvang van een rit zorgt iedereen ervoor dat hij/zij en zijn/haar voertuig in goede staat is. Dit betekent: volgetankt, correcte bandenspanning, en beschermende kledij (Helm, jas, lange broek, handschoenen en schoeisel tot boven de enkels)!

 Onderweg

  • Rij geschrankt waar mogelijk
  • Laat langs links ruimte voor de wegkapiteins en kijk voldoende in je spiegels
  • Hou voldoende afstand
  • De wegcode is altijd van toepassing
  • Volg instructies van bevoegde personen (inclusief wegkapiteins) steeds op.
  • Volg bij het uitvoeren van een manoeuvre nooit blindelings je voorligger. Check of de weg wel degelijk vrij is
  • Geef steeds de nodige hand- en voetsignalen aan achterliggers.

Bij aankomst

   • Laat ruimte voor voetgangers, kinderwagens en rolwagens
   • Parkeer niet op privéterrein
   • Hou je aan het tijdsschema

We houden ons steeds aan de wegcode:

1 DECEMBER 1975. – Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
[BS 09.12.1975]

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 43ter. Motorfietsers in groep

43ter.1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling.

Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden.

43ter.2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.

43ter.3.  

 1. De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.
  Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt
 2. Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.

43ter.4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verkeersbord van het type C3.

Zie bron: Wegcode.be

www.veiligverkeer.be

Enkele reglementen voor andere Europese landen zijn ook terug te vinden via volgende site.